9 มิถุนายน 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ประชาชน และอปท. จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190609122014296

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าจังหวัดสมุทรปราการจะมีปริมาณขยะสูงถึงวันละกว่า 2,000 ตันต่อวัน การลดปริมาณและการจัดการขยะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทาง จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้อย่างยั่งยืน โดยจังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรปราการ ในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน ในเรื่องการลดปริมาณขยะ โดยใช้หลัก 3 Rs ได้แก่ Reduce (ลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคในชีวิตประจำวัน) Reuse (การนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า) และ Recycle (การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน) อย่างไรก็ตามการใช้หลัก 3 Rs ในการบริหารจัดการขยะแม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การจะดำเนินการให้สำเร็จและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเริ่มต้นที่ตนเอง ขยายไปยังครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งถ้าหากทำได้ก็จะทำให้จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ อย่างยั่งยืนตลอดไป